Regulamin

1. Serwis ogłoszeniowy Polak w UK, dostępny pod adresem internetowym https://polak-w.uk/, prowadzony jest przez firmę Websandshops.co.uk, Adres e-mail: info@polak-w.uk.

2. Definicje:
a. Właściciel serwisu (zwanym dalej “Właścicielem”).
b. Odwiedzający – użytkownik odwiedzający Serwis, nieposiadająca aktywnego konta, eksplorująca jego udostępnione publicznie zasoby.
c. Ogłoszeniodawca – Odwiedzający, który dodaje Ogłoszenie w Serwisie.
Serwis ogłoszeniowy (zwanym dalej „Serwisem”) – sklep internetowy prowadzony przez Właściciela pod adresem internetowym https://polak-w.uk/.
d. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
e. Konto – konto Ogłoszeniodawcy w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o dodanych przez niego Ogłoszeniach w Serwisie
f. Ogłoszenie –
g. Formularz ogłoszenia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający dodanie Ogłoszenia.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Odwiedzających i Ogłoszeniodawców określa ogólne zasady korzystania z serwisu oraz zasady dodawania ogłoszeń.

4. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Serwisu. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji. Jeżeli Odwiedzający lub Ogłoszeniodawca nie zgadza się na wprowadzone zmiany w regulaminie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu.

5. Logowanie do Serwisu i korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

6. W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Ogłoszeniodawcy.

7. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Ogłoszeniodawcy, zablokowania lub usunięcia konta Ogłoszeniodawcy bez podania przyczyny.

8. Właściciel w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Odwiedzającego lub Ogłoszeniodawcy.

9. Do korzystania ze Serwisu, w tym przeglądania ogłoszeń Serwisu oraz dodawania ogłoszeń niezbędne są:
urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetowa
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
włączona obsługa plików cookies,

10. Przeglądanie Ogłoszeń w Serwisie nie wymaga zakładania Konta. Dodawanie Ogłoszeń znajdujących się w asortymencie Serwisu możliwe jest tylko i wyłącznie po założeniu Konta.

11. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Nazwa użytkownika oraz adres e-mail. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.

12. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w podczas rejestracji.

13. Ogłoszeniodawca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Właściciela, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. Administratorem danych osobowych Ogłoszeniodawców zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Właściciel.

15. Dane osobowe Klientów zbierane przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu zbierane są w celu dodania Ogłoszenia a także w celu marketingowym.

16. Ogłoszeniodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do dodania ogłoszenia skutkuje brakiem możliwości dodania ogłoszenia.

18. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, za linki do zasobów ujętych w treści ogłoszeń, za roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami Serwisu, za zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie, za oferowane w ogłoszeniach towary i usługi, za zgodność usług i towarów z opisem, za prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach, za to w jaki sposób i do jakich celów dane zamieszczone w Serwisie zostaną wykorzystane, za funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.

19. Właściciel Serwisu nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy Ogłoszeniodawcami lub Ogłoszeniodawcami i Odwiedzającymi.

20. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie spoczywa wyłącznie na Ogłoszeniodawcach lub Odwiedzajacych.

21. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania w przypadku podejrzenia, że złożone przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie posłuży do celu przestępczego lub w każdym innym przypadku podejrzenia, że Ogłoszeniodawca dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.

22. W razie stwierdzenia złamania regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa, a także uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich Właściciel Serwisu może zablokować ogłoszenie lub konto Ogłoszeniodawcy, a także je usunąć.

23. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zablokowania lub usunięcia kont Ogłoszeniodawcy.

24. Właściciel Serwisu nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób interpretacji i wykorzystania treści ogłoszeń.

25. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem ogłoszenia. Kolejne identyczne ogłoszenie można umieszczać ponownie dopiero po upłynięciu terminu publikacji ogłoszenia zamieszczonego wcześniej.

26. Ogłoszenia nie spełniające wymogów określonych w regulaminie będą usuwane.

27. Publikując materiały, treści i dane osobowe Ogłoszeniodawca wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie za pomocą Serwisu.

28. Serwis zastrzega sobie prawo do:
a. zawieszenia działania serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres,
b. zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych,
c. usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem i niniejszym regulaminem,
d. usuwania ogłoszeń konkurencyjnych do prowadzonej przez właściciela serwisu działalności,
e. nie umieszczania/usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.

29. Ogłoszeniodawca korzystający z Serwisu zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych przez serwis.